Suradnja s Pravnom klinikom

Dana 19. studenog 2010. godine Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i PGP Sisak sklopili su okvirni sporazum o suradnji. Cilj suradnje je kroz izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju konkretnih predmeta studentima polaznicima Pravne klinike omogućiti stjecanje neposrednog iskustva o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljivanje znanja o primjeni pravnih pravila u praksi te stjecanje praktičnih vještina. Cilj je suradnje i da se doprinese sustavu pružanja besplatne pravne pomoći, kao i poboljšanju istog.

Studenti Pravne klinike Pravnog  fakulteta u Zagrebu od dana potpisivanja Sporazuma 2010.god do danas aktivno sudjeluju u kreiranju sustava primarne pravne pomoći kroz sudjelovanje u savjetovanju stranka pod mentorstvom odvjetnice PGP-a. Studenti su upoznati s projektima koje PGP Sisak provodi, dosadašnjim rezultatima PGP-a te daljnjim ciljevima i planovima Udruge, a sve u svrhu promocije i zaštite ljudskih prava, s naglaskom na prava nacionalnih manjina.

Posjete studenata Pravne klinike uredu PGP Sisak odvijaju se kvartalno, a po potrebi i češće.

https://www.crpsisak.hr/2022/03/15/pgp-i-pravna-klinika/

Back to top button