Što je diskriminacija?

Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije

Zakon o suzbijanju diskriminacije pročišćeni tekst zakona autor Vukorepa Ivana

Zakon o suzbijanju diskriminacije (ZSD; Narodne novine br. 85/08 i 112/12) definira diskriminaciju kao nejednako postupanje prema osobi utemeljeno na nekoj njezinoj posebnoj karakteristici ili na više njih.

Diskriminacijom se smatra i stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju osnove za diskriminaciju.

Svaki slučaj nejednakog postupanja nije ujedno i diskriminacija.

Do diskriminacije vrlo često dovode pogrešna očekivanja i predrasude.

 

Oblici diskriminacije prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije /od čl.2-čl.5 ZSD-a/ su:

 • izravna diskriminacija
 • neizravna diskriminacija
 • uznemiravanje
 • spolno uznemiravanje
 • poticanje na diskriminaciju
 • propuštanje razumne prilagodbe
 • segregacija

Diskriminacijske osnove navedene u Zakonu o suzbijanju diskriminacije /čl.1 ZSD-a/ su:

 • rasa ili etičko podrijetlo ili boja kože ili nacionalno podrijetlo
 • spol
 • jezik
 • vjera
 • političko ili drugo uvjerenje
 • nacionalno ili socijalno podrijetlo
 • imovno stanje
 • članstvo u sindikatu
 • obrazovanje
 • društveni položaj
 • bračni ili obiteljski status
 • dob
 • zdravstveno stanje
 • invaliditet
 • genetsko naslijeđe
 • rodnog identiteta
 • izražavanja ili spolne orijentacije

Diskriminacija je zabranjena osobito u područjima /čl.8 ZSD-a/:

 1. rada i radnih uvjeta; mogućnosti obavljanja samostalne ili nesamostalne djelatnosti, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju te napredovanju; pristup svim vrstama profesionalnog usmjeravanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja te prekvalifikacije,
 2. obrazovanja, znanosti i športa,
 3. socijalne sigurnosti, uključujući i područje socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti,
 4. zdravstvene zaštite,
 5. pravosuđa i uprave,
 6. stanovanja,
 7. javnog informiranja i medija,
 8. pristupa dobrima i uslugama te pružanju istih,
 9. članstva i djelovanja u sindikatima, organizacijama civilnoga društva, političkim strankama ili bilo kojim drugim organizacijama,
 10. sudjelovanja u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu.

PRISTUP PRAVDI ZA ŽRTVE DISKRIMINACIJE-INSTITUCIONALNI OKVIR /čl.12 i  čl. 13 ZSD/

   U Zakonu o suzbijanju diskriminacije navedene su institucije koje pružaju podršku žrtvama diskriminacije. Pučka pravobraniteljica središnja je institucija koja se prema Zakonu bavi suzbijanjem diskriminacije. Osim pučke pravobraniteljice postoje još tri posebne pravobraniteljske institucije: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te pravobraniteljica za djecu.

 

Back to top button