O Platformi 044

Platforma 044 – za bolju budućnost Sisačko – moslavačke županijePlatforma 044 logo

Osnovni cilj:

PGP je 2016. godine osnovao Platformu 044 – Zajedno za bolju budućnost Sisačko-moslavačke županije, kao otvorenu platformu, koju je osnovalo 12 udruga, zadruga i institucija, s tendencijom širenja, a čiji cilj je jasno definiranje najvećih problema građana SMŽ, u okviru nezaposlenosti, siromaštva i diskriminacije/različitosti. Obzirom na velik broj partnera i suradnika te njihove različitosti u ciljevima i djelovanju, Platforma 044 će predlagati planove za rješavanje problematike te koordinirati zajednički rad na rješavanju problema na potresom području SMŽ.

Platforma 044 – Zajedno za bolju budućnost SMŽ, na žalost, s potresom dobiva novi aspekt pomoći postradalom stanovništvu SMŽ, koja im je potrebnija nego ikad.

Projekt financira Zaklada SOLIDARNA sa 96 000 kuna financijske potpore u sklopu Fonda 5.5

 

 

Specifični ciljevi Platforme 044:

 • Uključivanje građana u rasprave o njihovoj budućnosti te podizanje svijesti građana o važnosti njihovog građanskog aktivizma,
 • Podizanje svijesti i poticanje razvoja međusektorske suradnje različitih dionika (građani, civilno društvo, institucije, lokalne/regionalne vlasti),
 • Poticanje građana na humanitarni i volonterski rad koji je nedovoljno iskorišten u SMŽ,
 • Informiranje i educiranje građana o njihovim pravima i pravima nacionalnih manjina da bi se spriječila diskriminacija te poticala prihvaćenost različitosti,
 • Koordiniranje i rad na umrežavanju organizacija civilnog društva koje su u SMŽ nedovoljno razvijene i povezane.

 

Utjecaj Platforme 044:

 • Utjecaj na javne politike na lokalnoj i regionalnoj razini – Platforma 044 će doprinijeti podizanju svijesti građana o potrebi njihovog aktivnog sudjelovanja u kreiranju relevantnih javnih politika, strategija i akcijskih planova lokalnih te regionalnih vlasti, kao i snažnije uključiti OCD-e u kreiranje javnih politika.
 • Utjecaj na javnost u SMŽ – Platforma 044 će postići da građani u SMŽ prepoznaju važnost građanskog aktivizma u vezi rješavanja najvećih problema SMŽ.
 • Utjecaj na razvoj civilnog društva – Platforma 044 će aktivnim djelovanjem doprinijeti jačanju manjih OCD-a te poticati njihove aktivnosti i raditi na razvoju partnerstava i mreža OCD-a, kao i na njihovom povezivanju s radom institucija i lokalnih/regionalnih vlasti.

 

Metode djelovanja Platforme 044:

 • snimanje kratkog dokumentarnog filma pod nazivom „Tri rijeke“ koji će jasno pokazati problematiku stanja stvari
 • organiziranje javnih tribina u većim gradovima SMŽ na kojima će kroz javnu raspravu građani, predstavnici relevantnih institucija i predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti donijeti zaključke i preporuke za zajednički rad na rješavanju problematike građana
 • uključivanje novih članova koji mogu doprinijeti rješavanju problematike građana
 • informiranje građana, predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti i institucija i to objavama na webu, portalima i sl., podjelom letaka, promotivnog materijala, radio emisijama, prikazivanjem filma na javnim događajima u SMŽ, javnim štandovima u gradovima SMŽ i dr.

 

Koordinacija Platforme 044:

Platforma 044 sastoji se od 12 ravnopravnih članica prijavitelja (OCD-i, zadruga i OPG) koji na demokratski način, zajedničkim odlučivanjem na sastancima, odlučuju  o djelovanju platforme i provedbi aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Platforme 044. Prijavitelj koordinator Platforme 044 je PGP Sisak. Platforma ima svoj Koordinacijski tim koji se sastoji od jednog predstavnika svake članice platforme.  Koordinacijski tim Platforme 044 se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Na sastancima se predlaže djelovanje i provedba aktivnosti za naredni period. O prijedlozima se raspravlja, vode zapisnici i odlučuje te Koordinacijski tim određuje osobe ili članice koje će provoditi planirane aktivnosti. Prijavitelj koordinator će obavljati sve administrativne poslove, predlagati plan rada te koordinirati radom Platforme 044 i osigurati  djelovanje Platforme u skladu s Planom aktivnosti. Odluke će se donositi 2/3 većinom svih članova Platforme. Zapisnici sa sastanaka Koordinacijskog tima bit će dostupni svim članicama Platforme 044. Komunikacija Platforme, odvijat će se preko komunikacijske liste, čime će se osigurati informiranost te su-upravljanje i su-odlučivanje svih članova Platforme. Ovisno o potrebama, osnivat će se radne grupe za pojedine aktivnosti Platforme.

 

Dugoročan utjecaj Platforme 044:

Djelovanje Platforme 044 ostavit će dugoročan utjecaj na stanovništvo SMŽ, a vezano za promjenu stava građana i službenih osoba u odnosu na tri goruća problema – siromaštvo, nezaposlenost i diskriminaciju. Ovo je prvi primjer osnivanja platforme u Sisačko-moslavačkoj županiji tj. umrežavanja organizacija civilnog društva koje će organizirano raditi na rješavanju navedenih problema. Dakle, dugoročan cilj Platforme 044 je održivi razvoj SMŽ, koji će se temeljiti na raspoloživim resursima (kao što su radna snaga, prirodni izvori, ekološki resursi itd.).

Back to top button