Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01 i 11/02) osnivačka skupština  CENTRA ZA RURALNE INICIJATIVE, održana dana  14.03.2011. godine u Sisku, donijela je:

 

S   T   A   T   U   T

CENTRA ZA RURALNE INICIJATIVE

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuje se: naziv i sjedište udruge, ciljevi i područje djelatnosti udruge, zastupanje, način ostvarivanja javnosti rada udruge, članstvo u udruzi, upravljanje udrugom, udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama, ustrojstveni oblici udruge, imovina udruge, odgovornosti za obveze udruge, raspolaganje s dobiti, način prestanka udruge i druga pitanja u skladu sa zakonom.

 

Članak 2.

Naziv udruge je : CENTAR ZA RURALNE INICIJATIVE ( u daljnjem tekstu: Udruga ).

Skraćeni naziv je  CRI.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi:

CENTER FOR RURAL INITIATIVES

Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je CRI.

 

Članak 3.

 

Sjedište udruge je u  naselju Klinac.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

 

Članak 4.

 

Udruga ima svoj pečat.

Pečat je pravokutnog oblika, a sadrži: naziv “Centar za ruralne inicijative”, te naziv na engleskom jeziku “Center for rural initiatives”

 

Članak 5.

 

Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

U cilju ostvarivanja djelatnosti za koje je osnovana, udruga može djelovati i na području izvan Republike Hrvatske.

 

 

II CILJ I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

 

Cilj osnivanja Udruge je identifikacija lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje članova zajednice u unapređenju ruralnog prostora. Sudjelovanje kroz zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihova pravilna raspodjela prema namjeni za koju su dobivena, a u cilju unaprjeđenja kvalitete života u ruralnom području Sisačko-moslavačke županije te održavanja i povećanje broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj.

Svrha uspostavljanja Udruge  je potaknuti i pružiti pomoć članovima zajednice da razmišljaju o dugoročnom potencijalu svog ruralnog područja. Udruga  djeluje u cilju:

–          osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice

–          razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja

–          višedioničkog planiranja ukupnog razvoja na Sisačko-moslavačkoj županiji ili užem području iste

–          iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj

–          dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja

–          pripreme članova zajednice,i drugih pravnih subjekata s područja djelovanja za korištenje strukturnih fondova EU

–          brige o infrastrukturnom, ekološko – socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području

–          ojačavanja gospodarskog okružja, kako bi se doprinijelo stvaranju radnih mjesta;

–          zaštite i unapređenja prirodnog i kulturnog nasljeđa;

–          jačanju kapaciteta zapošljavanja, poticanja zapošljavanja i povećanja broja radnih mjesta unutar svojih zajednica;

–          poticanje društvenog razvoja unutar ruralnih zajednica

U gore navedenom okviru ciljevi Udruge  su:

–          mobilizacija članova zajednice da razmišljaju i preuzmu kontrolu nad budućnošću svog područja u svrhu osnivanja i djelovanja Udruge , a vezano za naprijed navedenu svrhu Udruge;

–          davanje potpore razvoju područja na kojima djeluju kroz provedbu integriranih i održivih razvojnih strategija, uz potporu prezentacije razvojnog poslovnog plana, temeljenog na reprezentativnom partnerstvu, i strukturiranog oko snažne teme tipične za identitet ruralnog područja gdje Udruga  djeluje.

–          Ostvarivanje suradnje s drugim udrugama i organizacijama radi ostvarivanja ciljeva Udruge  utvrđenih Statutom.

 

Članak 7.

 

DJELATNOSTI

 

U svrhu ostvarivanja ciljeva opisanih u članku 6. ovog Statuta, Udruga  će obavljati sljedeće djelatnosti:

–          mobilizacija članova zajednice -a na razvoj lokalne zajednice

–          davanje potpore razvoju područja na kojima djeluju kroz provedbu održivih razvojnih strategija,

–          provedba lokalne razvojne strategije prema EU LEADER plus programu pristupu „odozdo prema gore“

–          određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru

–          ostvarivanje suradnje s drugim udrugama i organizacijama radi ostvarivanja ciljeva Udruge  utvrđenih Statutom

–          poticanje suradnje s drugim zajednicama

–          otvaranje područja prema drugim teritorijima za razmjenu i prijenos iskustva kroz sudjelovanje u relevantnim nacionalnim ili europskim mrežama koje djeluju u okviru ciljeva Udruge

–          pomoć u izgradnji kapaciteta članova lokalne zajednice kako bi mogli svoja znanja i iskustva dalje širiti i tako njegovati društveni kapital zajednice

–          promicanje inicijativa za povezivanje članova Udruge  u svrhu usvajanja vještina, animacijskih aktivnosti na individualnoj i razini skupine u cilju poticanja sudjelovanje zajednice u širokom rasponu društvenih i gospodarskih aktivnosti te raspravljalo o njihovim potrebama i potencijalima

–          poticanje sudjelovanja zajednice u razvoju društvenih i gospodarskih aktivnosti

–          pomoć članovima zajednice u provođenju procjene potreba, pripremi lokalne razvojne strategije i djelovanju sukladno usvojenoj strategiji

–          promicanje provedbe međunarodnih  projekata suradnje

–          pomoć u organizaciji seminara o radu Udruge  i radionica  za članove Udruge ali i za ostale članove  koji žive na području Sisačko-moslavačke županije

–          prezentacije, sudjelovajne i organizacija  sajmova i izložbi iz područja ruralnog razvoja

–          savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru Udruge

–          praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti i informiranje subjekata koji djeluju na području Sisačko-moslavačke županije o postojećim mogućnostima

–          u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama, aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa

–          poticanje drugih inicijativa koje su osmišljene za postizanje ciljeva Udruge   utvrđenim statutom, sukladno zakonu.

 

Članak 8.

 

Udruga će surađivati sa svim državnim i nevladinim, nepolitičkim, političkim i humanitarnim organizacijama, institucijama, zajednicama, grupama i pojedincima ako je to u interesu ostvarivanja njezinih ciljeva. Udruga se može učlaniti u međunarodne organizacije ako će to doprinijeti efikasnijem ostvarivanju utvrđenih ciljeva.

 

 

III UPRAVLJANJE UDRUGOM I ZASTUPANJE UDRUGE

 

Članak 9.

Članovi udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.

 

 

Članak 10.

Tijela Udruge jesu:

Skupština, Predsjednik Udruge.

 

Članak 11.

SKUPŠTINA

 

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Skupština radi u sjednicama.

Sjednice mogu biti redovne i izvanredne.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati ako to traži Predsjednik udruge ili najmanje 1/3 članova Udruge pisanim putem.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge, najmanje osam dana prije dana održavanja sjednice.

Sjednicu vodi predsjednik Udruge.

 

Članak 12.

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina redovnih članova.

Skupština odluke donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Članak 13.

Skupština na redovnim sjednicama odlučuje o slijedećem:

–          donošenju Statuta te izmjenama i dopunama Statuta

–          uređuje program rada i financijski plan za tekuću godinu

–          usvaja izvještaj o aktivnostima/radu I financijski plan za predhodnu godinu

–          bira i razriješava Predsjednika, Potpredsjednika I tajnika  Udruge

–          odlučuje o primitku novih članova u Udrugu

–          odlučuje o prestanku Udruge

–          obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom

 

Članak 14.

PRESJEDNIK UDRUGE

Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu u ime svih članova, te potpisuje sve dokumente Udruge, nakon dogovora s članovima Udruge.

Predsjednik Udruge bira se na mandat od četiri godine, s mogućnošću reizbora.

Predsjednik surađuje sa članovima na Skupštini.

Za vrijeme odsutnosti  Predsjednika Udruge, njegove poslove preuzima Potpredsjednik koji ga zamjenjuje.

Skupština bira tajnika Udruge, koji je odgovoran za opće i administrativne poslove Udruge.

Tajnik Udruge surađuje sa  Predsjednikom Udruge, a o tome izvještava Skupštinu.

 

Članak 15.

Predsjednik Udruge upravlja i rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, odlukama Skupštine. Udruge, te

–          izvršava odluke Skupštine

–          predlaže Skupštini Statut i izmjene i dopune Statuta;

–          priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Udruge;

–          odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge;

–          brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Udruge;

–          po odluci Skupštine izdaje odobrenja za službena putovanja u inozemstvo;

–          zastupa Udrugu;

–          obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom

 

Predsjednik Udruge ima svakodnevnu odgovornost o zakonitosti rada Udruge.

 

IV ČLANSTVO

Članak 16.

Članom ove Udruge može biti svaka osoba koja  izrazi želju za članstvom u Udruzi.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.

Počasni članovi mogu biti i iz inozemstva.

Skupština odlučuje o primitku novih članova sa dvotrećinskom većinom redovnih članova.

Udruga vodi popis članova.

 

Članak 17.

Redovnim članom Udruge se postaje dobrovoljnim učlanjenjem.

Prava i obveze redovnih članova Udruge jesu:

–          da sudjeluju u radu Udruge ili pružaju pomoć Udruzi, u skladu sa Statutom i programskim aktivnostima Udruge;

–          da biraju i budu birani u tijela Udruge;

–          da svojim radom u Udruzi doprinose ugledu Udruge;

–          da poštuju odredbe zakona, Statuta, i općih akata Udruge;

–          da budu informirani o radu Udruge.

 

Članak 18.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge.

Prijedlog za počasno članstvo može podnijeti najmanje 1/3 članova Udruge.

 

Članak 19.

Članstvo u Udruzi prestaje:

–          smrću;

–          dobrovoljnim istupanjem;

–          isključenjem;

Član Udruge može istupiti iz članstva vlastitom voljom, nakon izmirenja materijalnih odnosno, financijskih obveza prema Udruzi, o čemu pismeno obavještava Skupštinu.

 

Članak 20.

Član Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, narušava ugled Udruge, ili svojom neaktivnošću ne sudjeluje u radu Udruge, može biti odlukom Skupštine opomenut ili isključen, ovisno o težini/ozbiljnosti učinjene povrede.

Za isključenje člana iz Udruge potrebna je dvotrećinska većina redovnih članova Skupštine.

 

V UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

 

Članak 21.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednicu udruga.

Udruga se može učlanjivati u međunarodne saveze, udruge i organizacije.

Odluku o udruživanju Udruge u saveze, udruge i organizacije donosi Skupština Udruge dvotrećinskom većinom članova.

Udruga može osnivati ustrojstvene oblike – podružnice, koji nemaju svojstvo pravne osobe.

Podružnice se osnivaju ukoliko na određenom području Republike Hrvatske, Udruga provodi više programa ili jedan izuzetno obiman, tako da se osnivanjem podružnica olakšava rad Udruge.

Odluku o osnivanju podružnice s određenim sjedištem donosi Skupština udruge dvotrećinskom većinom glasova.

Skupština udruge imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje podružnice Udruge.

 

VI JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 22.

Rad Udruge je javan.

Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem I djeljenjem vlastitih brošura, održavanjem seminara, tribina, radionica, predavanja i preko sredstava javnog informiranja.

Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja, preko brošura Udruge i održavanjem informativnih sastanaka.

Javnost se iznimno može isključiti ako se na sjednici raspravlja o bitnim pitanjima vezanim za stegovnu odgovornost članova Udruge ili o drugim važnim pitanjima, ako tako odluči Skupština udruge.

 

VII   IMOVINA UDRUGE

 

Članak 23.

Imovinu Udruge čine:

–          novčana sredstva;

–          nepokretne stvari;

–          pokretne stvari i

–          druga imovinska prava i stvari.

Udruga imovinu stječe: dobrovoljnim prilozima i darovima,  donacijama, te na druge načine dopuštene zakonom.

 

Članak 24.

Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

VIII  PRESTANAK RADA UDRUGE

 

Članak 25.

Udruga prestaje s radom u slučaju prestanka djelovanja udruge o čemu odluku donosi Skupština udruge dvotrećinskom većinom glasova, kao  i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama

U slučaju prestanka rada, Predsjednik udruge  pismeno će obavijestiti nadležno tijelo kod kojeg je izvršen upis u registar udruga.

O raspodjeli imovine udruge odlučit će Skupština dvotrećinskom većinom svojih članova.

 

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Svaki član Udruge ima mogućnosti I pravo da predloži izmjene I dopune Statuta na sjednici Skupštine, a prijedlog izmjena i dopuna Statuta usvaja Skupština 2/3 većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 27.

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruge.

 

Članak 28.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

U Sisku, 14. ožujka 2011.godine

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Back to top button