Statut i ostali dokumenti

Odluka PGP Sisak Covid-19 Skupština PGP Sisak 23.ožujka 2020.g.

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) Skupština udruge Projekt građanskih prava Sisak dana 7.09.2015.g. donijela je

S T A T U T

udruge Projekt građanskih prava Sisak

OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv i sjedište udruge, zastupanje udruge, izgled pečata udruge, područja djelovanja, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarske djelatnosti, način osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjeti i načini učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornost te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata, te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanak postojanja udruge, imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, teritorijalnom djelovanju udruge, znak udruge i njegov izgled i druga pitanja od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Projekt građanskih prava Sisak

Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Civil Rights Project Sisak

Skraćeni naziv na hrvatskom jeziku glasi: PGP Sisak

Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: CRP Sisak

Udruga djeluje na teritoriju Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, a u suradnji s drugim nevladinim organizacijama i na području cijele Republike Hrvatske te regije i Europske unije.

Članak 3.

Sjedište udruge je u Sisku.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak udruge je drvce s razgranatom krošnjom, crne boje s crvenim plodovima nepravilnog oblika.

Udruga ima pečat. Pečat udruge je pravokutnog oblika, veličine 45 mm x 15 mm. Sastoji se od znaka, punog naziva, sjedišta, adrese i OIB-a.

O izgledu znaka i pečata odluku donosi Upravni odbor.

Članak. 5.

Udrugu zastupa predsjednik udruge, a po odluci Upravnog odbora udruge, PGP Sisak mogu zastupati i druge osobe u granicama utvrđenim odlukom Upravnog odbora.

CILJEVI  UDRUGE

Članak 6.

Cilj udruge je promocija i zaštita ljudskih prava i temeljnih vrijednosti građana, razvoj demokratske političke kulture i razvoj lokalne zajednice, razvoj civilnog društva, poticanje socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga te razvoja međusektorske i sektorske suradnje na lokalnoj i međunarodnoj razini, borba protiv nejednakog postupanja, borba protiv korupcije, borba protiv nasilja, borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, poticanje gospodarskog razvoja, promicanje volonterstva i socijalnih usluga u zajednici, promicanje i poticanje ruralnog razvoja i ekološke svijesti, zaštita okoliša i prirode, promicanje i potpora cjeloživotnog učenja i izvaninstitucionalnog obrazovanja, izgradnje, jačanja i učvršćivanja humanizma i pružanje humanitarne pomoći.

Ovi ciljevi zahtijevaju suradnju i koordinaciju rada s ostalim organizacijama u zemlji i izvan nje te vlastima u RH i drugim zemljama.

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 7.

Prema klasifikaciji djelatnosti udruga u Registru udruga, PGP Sisak djeluje u sljedećim područjima: demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura i zaštita okoliša i prirode.

CILJNE SKUPINE

Članak 8.

Ciljne skupine udruge su:

 • azilanti,
 • beskućnici,
 • branitelji – veterani,
 • civilni invalidi rada,
 • civilni stradalnici,
 • djeca – opća populacija,
 • djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • djeca do 14 godina,
 • djeca od 14 do 18 godina,
 • djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi,
 • djeca u riziku od socijalne isključenosti,
 • građani – opća populacija,
 • ilegalni imigranti,
 • invalidi rada,
 • izbjeglice i prognanici,
 • lokalna i regionalna samouprava,
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici,
 • manjine – općenito,
 • mladi – opća populacija,
 • nacionalne manjine,
 • nezaposleni,
 • obitelji,
 • obitelji branitelja,
 • odgojno obrazovni djelatnici,
 • opća populacija pacijenata,
 • osobe sa psihosocijalnim teškoćama,
 • osobe s invaliditetom,
 • osobe starije životne dobi,
 • osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe,
 • ovisnici i liječeni ovisnici,
 • policijski službenici,
 • poljoprivrednici i ribari,
 • poslodavci,
 • poslovne organizacije,
 • potrošači,
 • povratnici u poratna područja,
 • pravosudni djelatnosti,
 • regionalna ili lokalna samouprava,
 • roditelji,
 • Romi,
 • Romska djeca i mladi,
 • ruralno stanovništvo,
 • seksualne i rodne manjine,
 • sindikati,
 • sportaši,
 • stanovnici poslijeratnih zajednica,
 • ratni stradalnici,
 • studenti,
 • tijela državne uprave,
 • učenici,
 • udruge i građanske inicijative,
 • umirovljenici,
 • ustanove socijalne skrbi,
 • volonteri,
 • žene,
 • žene pripadnice nacionalnih manjina,
 • žene ruralnih područja,
 • žene žrtve obiteljskog nasilja,
 • žrtve i svjedoci teških kaznenih djela,
 • žrtve i svjedoci ratnih zločina,
 • žrtve katastrofa,
 • žrtve nasilja,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava,
 •  

DJELATNOSTI

Članak 9.

Radi ostvarenja ciljeva iz čl. 6. ovog Statuta, udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA: obrazovanje za demokratsko građanstvo, promicanje nenasilja i izgradnja mira, prevencija nasilja, ostale djelatnosti prevencije nasilja, volonterstvo, promicanje društvene solidarnosti, interkulturalni dijalog, organiziranje i provedba arbitražnih postupaka i postupaka mirenja, promicanje dobrog upravljanja, suzbijanje korupcije, poticanje participativne demokracije/sudjelovanje građana u odlučivanju, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice, javno informiranje i mediji, proizvodnja medijskih sadržaja, ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture.

GOSPODARSTVO: socijalno poduzetništvo, promicanje razvoja socijalnog poduzetništva, ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva, ostale djelatnosti iz područja gospodarstva.

KULTURA I UMJETNOST: literarni amaterizam, likovni amaterizam, audio-vizualni amaterizam, glazbeni i scenski amaterizam, ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

LJUDSKA PRAVA: besplatna pravna pomoć, pravo na pristup informacijama, suzbijanje i zaštita od diskriminacije, ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita prava i dostojanstva radnika, zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, zaštita prava osoba s invaliditetom, prava osoba starije životne dobi, zaštita prava beskućnika, zaštita prava pacijenata, zaštita prava ovisnika, zaštita žrtava / svjedoka, zaštita prava tražitelja azila, azilanata, i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, zaštita prava spolnih i rodnih manjina, zaštita prava potrošača, vjerska prava i slobode, zaštita prava nacionalne manjine, ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, informiranje i zagovaranje, djelatnosti vezano uz borbu protiv korupcije, ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije.

MEĐUNARODNA SURADNJA: razvojna suradnja, međunarodna humanitarna pomoć, demokratska tranzicija, infrastruktura, mir i sigurnost, ljudska prava, obrazovanje, ravnopravnost spolova, smanjenje siromaštva, zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje zdravlja, ostale djelatnosti razvojne suradnje, provođenje projekata u suradnji s partnerima izvan Hrvatske, ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje.

OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE: razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanost, stručni rad i istraživanje, društvene  znanosti, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih skupova, škola i seminara, ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja.

ODRŽIVI RAZVOJ: razvoj ruralnih područja, edukacija za ruralni razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnog područja, LEADER pristup razvoju ruralnih područja, ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja.

SOCIJALNA DJELATNOST: socijalna pomoć i podrška, pomoć i podrška starijim osobama, djeci, mladima, osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, nezaposlenima, obitelji, azilantima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške.

Socijalne usluge: savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna podrška, integracija, prevencija nasilja i ovisnosti, stručna pomoć i podrška i ostale djelatnosti socijalnih usluga.

Humanitarna pomoć: pomoć žrtvama prirodnih katastrofa, poboljšanje kvalitete života, i zdravlja socijalno isključenih i ostale djelatnosti humanitarne pomoći.

TEHNIČKA KULTURA: informatika i računalstvo, ostale djelatnosti s područja tehničke kulture.

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE: očuvanje prirode, zaštita okoliša, podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja, ostale djelatnosti zaštite okoliša.

GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Članak 10.

Radi ostvarivanja ciljeva, udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati  sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • Tiskanje novina, brošura, priručnika
 • Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
 • Vršiti prijevoz osoba, usluge preseljenja
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • Izdavanje knjiga
 • Izdavanje novina
 • Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • Ostala izdavačka djelatnost
 • Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa
 • Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa
 • Pravne djelatnosti
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 • Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
 • Djelatnosti pozivnih centara
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup uredskih strojeva i opreme
 • Pomoćno uslužne djelatnosti u obrazovanju (npr. provoditi radionice i seminare)
 • Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda.

JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.

Rad udruge je javan. Javnost djelovanja udruge osigurava se:

 • Izvješćivanjem članova udruge na sjednicama tijela udruge,
 • Izradom i objavljivanjem opisnih i financijskih izvještaja udruge,
 • Korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i sl.)
 • Javnim priopćavanjem,
 • na druge načine.

ČLANSTVO,  PRAVA,  OBVEZE  I  ODGOVORNOSTI  ČLANOVA

Članak 12.

Članovi udruge mogu biti redovni, podupirući i počasni. Udruga vodi popis članova udruge. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, prezimenu, datumu rođenja, OIB-u, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva. Popis članova je javan. Članovi udruge mogu biti i maloljetne osobe s navršenih 14 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika.

Redovni član je svaka fizička i pravna osoba koja izrazi želju za članstvom u udruzi te je zainteresirana za rad i pružanje pomoći a prihvati Statut i druge dokumente PGP-a Sisak.

Podupirući član podržava ciljeve i djelovanje udruge i materijalno i financijski pomaže PGP-u Sisak te ima jednaka prava kao i redovni član osim prava da bira i bude izabran u tijela PGP-a Sisak.

Počasni članovi udruge su osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijele razvoju i afirmiranju PGP-a Sisak.

Članarina u udruzi je dobrovoljna, a plaća se prema mogućnostima i želji članova te se o uplatama vodi evidencija.

Odluku o uvođenju i visini članarine donosi Upravni odbor.

Članak 13.

Prava i obveza redovnih članova PGP-a Sisak su:

 • da biraju i budu birani u tijela PGP-a Sisak,
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih akata udruge,
 • da budu obaviješteni o radu udruge i njezinih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i doprinose obavljanju djelatnosti udruge.

Članak 14.

Odluku o primanju u članstvo udruge donosi Predsjednik udruge.

Članak 15.

Članstvo u PGP-u Sisak prestaje:

 • prestankom djelovanja udruge,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,

Član može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese udruge ili prouzroči štetu udruzi i njegovom članstvu, a odluku o isključenju donosi Skupština udruge dvotrećinskom većinom redovnih članova.

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 16.

Članovi udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona, statuta i drugih akata udruge.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obaveza i odgovornosti:

–           kršenje zakonskih i drugih obaveza u vezi djelovanja udruge,

–           nepoštivanja odredaba statuta,

–           nepoštivanja odluka tijela upravljanja udruge,

–           neizvršavanje preuzetih obveza,

–           nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta udruzi,

–           nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom udruge,

–           narušavanje ugleda udruge.

Članak 17.

Stegovna odgovornost članova udruge utvrđuje se u stegovnom postupku kojeg može pokrenuti bilo koji član udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Nadzorni odbor.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za udrugu. Stegovni postupak se vodi sukladno pravilniku o stegovnoj odgovornosti kojeg donosi skupština udruge.

Članak 18.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena,
 2. isključenje iz udruge.

Članak 19.

Član udruge kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini udruge.

Skupština udruge je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana.

Odluka skupštine o isključenju je konačna.

Članak 20.

Svaki član udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Nadzorni odbor ili Skupštinu na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela udruge. Svaki član udruge ima pravo uložiti pismenu pritužbu na rad pojedinih članova ili tijela udruge. Na upozorenja i pritužbe člana, Nadzorni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku od 30 dana.

UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE  UDRUGE

Članak 21.

Tijela PGP-a Sisak su:

 • Skupština PGP-a Sisak,
 • Upravni odbor PGP-a Sisak,
 • Predsjednik udruge – Upravnog odbora PGP-a Sisak,
 • Nadzorni odbor,
 • Savjetodavni odbor i
 •  

SKUPŠTINA

Članak 22.

Najviše tijelo PGP-a Sisak je Skupština PGP-a Sisak.

Skupštinu čine svi redovni članovi PGP-a Sisak.

Skupština PGP-a Sisak:

 • donosi, mijenja i dopunjava Statut
 • bira i razrješava Upravni odbor i Predsjednika Udruge – Upravnog odbora
 • bira i razrješava Nadzorni odbor
 • bira i razrješava likvidatora
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu te završni račun i program rada Udruge
 • odlučuje o primitku novih članovim u Udrugu
 • odlučuje o prigovorima i žalbama
 • donosi odluku o prestanku rada PGP-a Sisak
 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Statuta i drugih općih akata Udruge.
 • odlučuje o promjeni ciljeva, djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine

Članak  23.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u godini.

Poslove iz svoje nadležnosti skupština obavlja neposredno na svojim sjednicama i posredno preko tijela  udruge.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik udruge, Upravni odbor ili najmanje ¼ članova Udruge.

Poziv za sjednicu Skupštine s dnevnim redom, predsjednik Upravnog odbora mora dostaviti najmanje sedam (7) dana prije održavanja sjednice. Sjednicu skupštine vodi predsjednik do izbora radnog predsjedništva Skupštine.

Na zahtjev ¼ članova skupštine, Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine u roku od 15 dana, a ako to ne učini, sazvat će je sami podnosioci zahtjeva. U tom slučaju podnosioci zahtjeva dužni su predložiti dnevni red i dostaviti materijal kojim obrazlažu potrebu sazivanja Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna većina članova Skupštine.

Ako sjednici skupštine ne prisustvuje većina članova, sjednica se ponovno saziva u roku od petnaest (15) dana.

Pravovaljane odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, ukoliko se  Statutom za pojedine odluke ne traži posebna većina.

UPRAVNI  ODBOR

Članak 24.

Radom PGP-a Sisak upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor sastoji se od tri (3) člana s tim da je predsjednik udruge član po položaju i predsjednik je Upravnog odbora te se bira na rok od četiri (4) godine.

Mandat člana Upravnog odbora može prestati i prije isteka roka na vlastiti zahtjev ili razrješenjem ako krši Statut i djeluje suprotno dokumentima PGP-a Sisak, postupa suprotno odlukama Skupštine i Upravnog odbora, nije aktivan i ne sudjeluje u radu Upravnog odbora. Odluku o razrješenju donosi Skupština.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Svoje aktivnosti Upravni odbor je dužan prezentirati članstvu najmanje jednom godišnje kroz izvještaj koji podnosi skupštini PGP-a Sisak.

Upravni odbor upravlja radom PGP-a Sisak, podnosi Skupštini izvještaj o radu, izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju te završni račun, odlučuje o učešću  PGP-a Sisak u radu domaćih i inozemnih organizacija, o udruživanju s drugim organizacijama ili istupanju iz njih, odlučuje o davanju ovlasti za predstavljanje udruge, provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine udruge, priprema projekte i koordinira realizaciju i odgovoran je za njihovo provođenje, priprema ugovore koje sklapa PGP-a Sisak i odgovoran je za njihovo izvršavanje kao i korektno izvršavanje svih drugih obveza koje je PGP-a Sisak preuzeo, utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna kao i prijedloge drugih akata, odlučuje o načinu prezentiranja i prezentira u javnosti rad PGP-a Sisak, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

PREDSJEDNIK  UDRUGE – PREDSJEDNIK  UPRAVNOG ODBORA

Članak  25.

Predsjednik udruge predstavlja i zastupa PGP-a Sisak, saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i predlaže dnevni red na vlastitu inicijativu ili na prijedlog najmanje dva člana Upravnog odbora,  radi na iznalaženju financijskih sredstava neophodnih za rad PGP-a Sisak i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine i Upravnog odbora te brine o zakonitosti rada PGP-a Sisak, a za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru, sklapa ugovore o radu sa zaposlenicima, odlučuje o nabavkama materijalnih sredstava potrebnih za rad PGP-a Sisak, rukovodi radom administrativnih i stručnih službi,  dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

Mandat Predsjednika traje četiri (4) godine.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ukoliko prekorači ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obveze, ili ukoliko nastupi neki drugi razlog naveden u čl. 15. st. 3. ovog Statuta.

Prijedlog za razrješenje Predsjednika može dati Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 1/5 članova PGP-a Sisak, a Skupština se mora sazvati u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja prijedloga. Na istoj sjednici na kojoj se razriješi dužnosti Predsjednika, Skupština bira novog Predsjednika kojem mandat traje do isteka roka na koji je bio izabran prethodni predsjednik PGP-a Sisak.

Predsjednik odlučuje tko od članova Upravnog odbora zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

NADZORNI  ODBOR

Članak 26.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada PGP-a Sisak i primjenu odredaba ovog Statuta i drugih akata udruge, nadzire izvršavanje prava i obveza organa PGP-a Sisak, kontrolira materijalno i financijsko poslovanje, daje savjete i preporuke za unapređivanje rada udruge.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština na četiri godine.

Predsjednik i član Nadzornog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata ako ne izvršava savjesno preuzete obveze, krši Statut ili na drugi način djeluje suprotno interesima udruge. Prijedlog za razrješenje može pokrenuti najmanje 1/5 članova a podnosi se pismeno Skupštini koja odluku o podnijetom prijedlogu donosi na prvoj sjednici koja se saziva nakon podnošenja takvog prijedloga.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član bilo kog drugog tijela PGP-a Sisak niti može vršiti bilo koju izvršnu ili stručnu, administrativnu dužnost u udruzi. U Nadzorni odbor mogu biti izabrani i ugledni pojedinci koji nisu članovi PGP-a Sisak, ali svojim stručnim i radnim iskustvom i ugledom mogu i žele podupirati djelovanje udruge.

Pravo i dužnost Nadzornog odbora je da pregledava materijalno i financijsko poslovanje, daje svoje mišljenje o financijskom izvještaju i završnom računu, daje prijedloge i mjere za uklanjanje eventualnih nedostataka u radu PGP-a Sisak kao te svojim savjetima i prijedlozima unaprjeđuje rad PGP-a Sisak.

SAVJETODAVNI ODBOR

Članak 27.

Savjetodavni odbor daje suglasnost na program rada, planove i aktivnosti PGP-a Sisak, odobrava projekte i proračun PGP-a Sisak, daje savjete i preporuke za unaprjeđivanje rada
PGP-a Sisak, nadzire rad PGP-a Sisak i primjenu odredaba ovog Statuta i drugih akata PGP-a Sisak te kontrolira materijalno i financijsko poslovanje PGP-a Sisak.

Savjetodavni odbor PGP-a Sisak ima predsjednika i četiri (4) člana.

Predsjednika i članove Savjetodavnog odbora bira Skupština PGP-a Sisak na četiri (4) godine.

Predsjednik te član Savjetodavnog odbora može biti razriješen prije isteka mandata ako savjesno ne izvršava preuzete obveze, krši Statut ili na drugi način djeluje suprotno interesima PGP-a Sisak.

Član Savjetodavnog odbora ne može istovremeno biti i član bilo kog drugog tijela PGP-a Sisak niti može vršiti bilo koju izvršnu ili stručnu, administrativnu dužnost u PGP-u Sisak. Članovi Savjetodavnog odbora su ugledni pojedinci iz lokalne zajednice, međunarodnih institucija i organizacija, udruga i inih institucija, koji nisu članovi PGP-a Sisak, ali svojim stručnim, radnim iskustvom u raznim domaćim i međunarodnim institucijama, udrugama i ugledom u javnosti mogu i žele podupirati djelovanje PGP-a Sisak.

Savjetodavni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Pravo i dužnost Savjetodavnog odbora je da 0 svojim prijedlozima za uklanjanje eventualnih nedostataka 0 radu PGP-a Sisak kao i 0 svojim savjetima i prijedlozima za unaprjeđenje rada PGP-a Sisak obavijesti tijela PGP-a Sisak.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 28.

Likvidator je fizička ili pravna osoba. Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora na četiri godine. Likvidator može biti i osoba koja nije član udruge, a mora raspolagati odgovarajućim  stručnim znanjem.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

ODLUČIVANJE U PGP-u Sisak

Članak 29.

U okviru PGP-a Sisak pravovaljano se odlučuje kada je na sjednicama prisutna natpolovična većina svih članova tijela koje zasjeda, a odluke se donose većinom glasova prisutnih, osim iznimaka utvrđenih Statutom.

Glasanje na sjednicama je javno, izuzev izbora koji se u pravilu obavljaju tajnim glasanjem, ako se na sjednici ne odluči drugačije.

IMOVINA UDRUGE

Članak 30.

Imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi (donacije), novčana sredstva stečena obavljanjem određene djelatnosti, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem projekata i programa udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,  nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

PGP Sisak upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom i za dokumente platnog prometa. Za slučaj njegove spriječenosti može ovlastiti i druge članove za potpisivanje dokumenata platnog prometa.

PRESTANAK  RADA UDRUGE

Članak 31.

PGP Sisak prestaje djelovati odlukom skupštine o prestanku rada udruge, pravomoćnom odlukom suda kojom je zabranjeno djelovanje udruge, protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine,  a ona nije održana, pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem, stečajem, na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o primitku novih članova.

Skupština odluku o prestanku rada PGP-a Sisak donosi 2/3 većinom glasova svih članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA  I SUKOBA INTERESA

Članak 32.

Sporove nastale između članova udruge, članovi su dužni pokušati riješiti mirenjem. U slučaju pokretanja sudskog postupka nadležan je Općinski sud u Sisku.

PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 33.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština udruge.

Članak 34.

Ovaj Statut  stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut PGP Sisak koji je donijela Skupština 25. studenog 2003. godine sa svim kasnijim izmjena i dopunama.

Sisak, dana 7.09.2015.g.

Predsjednik

Milana Kreća

Back to top button