Blog

DUGOTRAJNO REGULIRANJE PRIVREMENOG BORAVKA DOVODI DO USKRATE PRAVA NA STALNI BORAVAK TE POVREDE LJUDSKIH PRAVA – Doživotni privremeni boravak?

R.D. iz Gvozda, Pješćanica 131, državljanka je Bosne i Hercegovine (BiH). Rođena je u Suhom Polju, općina Bijeljina, BiH. U Republic Hrvatskoj (RH) prebivala je od 1981. do 1995., kada je napustila RH te se ponovo vraća dana 03.06.2009.godine. Tada ostvaruje pravo na prvi privremeni boravak u RH.

Po proteku pet godina zakonitog boravka u RH sukladno čl. 92 st.1 Zakona o strancima (ZOS) R.D. podnijela je zahtjev za stalni boravak u RH tijekom lipnja 2014. smatrajući da ispunjava uvjete za isti. Zahtjev za stalni boravak odbija se iz razloga što nije ispunila uvjet za odobravanje stalnog boravka – nema osigurana sredstva za uzdržavanje u RH sukladno Uredbi o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u RH iz 2012. /NN 51/12/. U tom postupku po opunomoćeniku u osobi odvjetnika Ž.Z. pristigla je do odluke po Upravnoj tužbi koja je odbijena, te shodno tome odustaje od daljnjeg postupkovanja.                                    

Podredno, podnijela je i zahtjev za stjecanje prava povratnika i to 09.veljače2015.g., te je zahtjev Rješenjem Ureda državne uprave (UDU) Sisačko-moslavačke županije (SMŽ), Služba za gospodarstvo, Ispostava Glina od 10.veljače 2015.g. odbijen – uz navodjenje razloga što je zahtjev nepravovremen. U postupanju je došla do negativne ocjene drugostupanjskog tijela,  te se nije upustila u pokretanje upravnog spora.

 

Stranka R.D. nalazi se trenutno na 13. privremenom boravku kao državljanin treće zemlje sukladno čl.  79. st.1 toč.6 Zakona o strancima – ozbiljno opravdani razlozi humanitarne prirode. U tijeku je podnošenje zahtjeva za odobravanje 14. privremenog boravka u RH.      

Ne manje bitno, R.D. je svakog mjeseca u obvezi plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja stranca u RH koji iznosi cca. 600,00 kn. Ista je korisnica obiteljske mirovine u iznosu od 1.050,00 kn. Zbog ugroze egzistencije i nemogućnosti podmirivanja mjesečnih iznosa na ime zdravstvenog osiguranja tijekom svibnja 2022.g. pokrenut je upravni postupak za otpis duga sukladno Općem poreznom zakonu.

Novi zahtjev za stalni boravak podnosi 19. lipnja 2020. Trenutno je u tijeku sudski postupak pred Upravnim sudom  u Zagrebu.

Uporedo podnosi zahtjev za izdavanje deklaratornog Rješenja o pravu na stalni boravak  koji je upućen MUP-u tijekom ožujka 2021. R.D. se u zahtjevu poziva na čl. 79. st.1. Zakona o kretanju i boravku stranaca /NN 53/91/  koji je propisivao da će status trajno nastanjenog stranca /današnji stalni boravak/ priznati se pod uvjetom reciprociteta, osobama koje su se prema dotadašnjim propisima smatrale jugoslovenskim državljanima, što je u ovom predmetu nesporno, ako danom stupanja na snagu predmetnog Zakona imaju prebivalište u RH. Stranka R.D. je ex lege stekla status trajno nastanjenog stranca/stalni boravak u RH. Podredno se ističe kako je R.D. propustila ishodovati osobnu iskaznicu u to vrijeme, ali ne ishodovanje osobne iskaznice je prekršaj za koji je predviđena novčana kazna što je naznačeno i u Zakonu o strancima iz 2003. Nigdje nije navedeno da ako nije zatražena osobna iskaznica prestaje stalni boravak. Trenutno je u tijeku žalbeni postupak pred Visokim upravnim sudom RH.

 

PGP Sisak je mišljenja  kako se R.D. nalazi u pravnom limbu:  ugroze egzistencije,  narušavanje njezina dostojanstva te sustavne usmjerenosti protiv samog interesa stranke. Naime, vođenje postupka odobravanja boravka iz humanitarnog razloga samo je  produžetak agonije za stranku. Ovdje je riječ o  besperspektivnost odobrenih humanitarnih boravaka, s obzirom da se u tom statusu može dugotrajno živjeti bez da se ikada stekne mogućnost za reguliranje stalnog boravka i državljanstva, s time da je taj status nesiguran jer ovisi o jednogodišnjim produljenima dozvole boravka i dobivanja diskrecijskog pristanka MUP-a. Također, potrebno je plaćati zdravstveno osiguranje. Također, stranka nema prava iz sustava socijalne skrbi, kao niti neka druga prava, a što ju sve stavlja u nepovoljan položaj kontinuirano i eventualno do kraja života.

Jedan postupak ne slijedi drugi, odnosno stalni boravak ne slijedi privremni, što bi bilo logično, te ono što je olakotno kod privremenog boravka (PB) / nije potrebno prilagati dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje/ predstavlja kod stalnog boravka – ograničavajuće točnije otegotnu okolnost – uvjetovanje određenog iznosa na ime sredstva za uzdražavanje u RH, što ukazuje na dvostruke kriterije, pri čemu se postavlja i pitanje kako iznos hrvatske obiteljske mirovine, prema zakonima u RH, nije dovoljan za stalni boravak te iste osobe, umirovljenika u RH?

Predmet ukazuje na kontinuiranu diskriminaciju stranke te dugotrajnost privremenog boravka, više od 13 godina, u RH u konkretnom slučaju ukazuje i na potrebu što promptnije izmjene regulative Zakona o strancima u tom dijelu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button