Vijesti

ZAGREBAČKA DEKLARACIJA, 27. listopada 2011.

Zagreb Declaration

Mi, sudionici Konferencije o pribavljanju civilnih dokumenata i upisima u državne matice
(spre
čavanje bezdržavljanstva) u Jugoistočnoj Europi (Zagreb, 26.-27. listopada 2011.), uzimajući
u obzir temeljne obveze vezane za poštivanje ljudskih prava i mjerodavne me
đunarodne
instrumente o bezdržavljanstvu, kao i težnju za europskim integracijama, predlažemo i
preporu
čamo da se razmotre sljedeća načela:


I. Na lokalnoj razini,


1. Otkloniti sve prepreke vezane za pribavljanje dokumenata i upis u državne matice, posebno za
osjetljive skupine. To može obuhvatiti izmjene pravnih propisa, odgovaraju
će uvjete za odobrenje
boravka i pribavljanje dokumenata, oslobo
đenje od pristojbi, prijavu rođenja i naknadni upis u
mati
čne knjige pod olakšavajućim okolnostima, kao i izdavanje osobnih iskaznica.
2. Uspostaviti lokalni mehanizam za koordinaciju (npr. Memorandum o suglasnosti) izme
đu
raznih dionika, zbog
čega će biti potrebno odrediti tijelo za uspostavu koordinacije.
3. Ja
čati nadležne lokalne službe, posebno matične urede i centre za socijalnu skrb radi
utvr
đivanja i rješavanja upisa u državne matice i izdavanje isprava.
4. Poduzeti konkretne napore kako bi se utvrdile osobe kojima prijeti opasnost da postanu osobe
bez državljanstva te kako bi se pomoglo, posebno onima kojima je potreban upis u državne
matice i koji nemaju isprave.
5. Provesti aktivnosti u koordinaciji s organizacijama civilnog društva te koristiti pokretne
timove za vanjske aktivnosti (na terenu) i za upis u državne matice.
6. Razviti kampanje za osvješ
ćivanje i senzibiliziranje javnosti o potrebi prijave rođenja te
objasniti postupke vezane uz prijavu.
7. Aktivno uklju
čiti Rome i ostale manjinske skupine u cjelokupan proces.
8. Promicati univerzalnu prijavu ro
đenja, u posebnim slučajevima pojednostavljenjem dokaznih
pretpostavki u upravnim i sudskim postupcima potrebnih za uspješan upis u državne matice.


II. Na regionalnoj razini:


Potaknuti suradnju na regionalnoj razini. S tim ciljem, istražiti ulogu, ustroj i metode
Radne skupine o civilnim dokumentima Sarajevskog procesa povratka izbjeglica radi
unapre
đivanja regionalne inicijative na slijedeći nač
in:
1. Utvrditi i rješiti regionalne aspekte pribavljanja civilnih dokumenata, upisa u državne matice i
opasnosti od bezdržavljanstva te razviti mjerila za procjenu napretka.
2. Provesti aktivnosti za osvješ
ćivanje mogućih ciljnih skupina i dionika.
3. Osigurati suradnju i razmjenu informacija me
đu dionicima, uključujući nadležna vladina tijela i
predstavnike civilnog društva.
4. Uspostaviti odgovaraju
će, ubrzane i olakšavajuće postupke u pribavljanju civilnih dokumenata
i upisu u državne matice.
5. Poticati me
đusobno priznavanje isprava.
6. Dalje razvijati suradnju s nadležnim institucijama izvan regije radi prevladavanja problema
vezanih za utvr
đivanje identiteta i izdavanje dokumenata osobama koje su podrijetlom iz regije.
7. Nastaviti pratiti proces tijekom sastanka u sklopu Desetlje
ća za uključivanje Roma u ožujku
2012. godine u Skopju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button