Blog

ŠTO NAM DONOSE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, TE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU KOD UGOVORNOG UZDRŽAVANJA?!?

Projekt građanskih prava Sisak tijekom travnja 2023.god. pokrenuo je zagovaračku aktivnost usmjerenu na izmjene naziva ugovora o dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju tj. ukidanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kao opasnog ugovora, uvođenje registra predmetnih ugovora,  detaljniju regulaciju raskida ugovora, po hitnom postupku,  radi životne dobi primatelja uzdržavanja te ograničavanje broja sklopljenih ugovora za davatelja uzdržavanja. Predmetna zagovaračka aktivnost PGP Sisak posljedično je imala utjecaja na izmjene i dopune zakonske regulative u prosincu 2023.g., ali ne u svim zahtjevima/dijelovima koje smo postavili tijekom svoje zagovaračke aktivnosti.

Moramo istaknuti kako je i Pučka pravobraniteljica  u svome izvješću za 2022. istaknula kako je oko sedam i pol tisuća starijih osoba sklopilo u 2022. godini ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, čime su se izlagali riziku od zloupotreba, te navela potrebu za uvođenjem  dodatnih zaštitnih mehanizama.

https://www.ombudsman.hr/hr/download/izvjesce-pucke-pravoraniteljice-za-2022-godinu/?wpdmdl=15489&refresh=642bdc48771b71680596040.

Upravo zbog višegodišnjih kritika javnosti, apela struke da se bolje zakonski reguliraju Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju s ciljem zaštite prije svega primatelja uzdržavanja, izvršene su izmjene Zakona o obveznim odnosima /Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, NN 155/2023/ i Zakona o parničnom postupku /Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, NN 155/2023/ koje su stupila na snagu 30.prosinca 2023.g.

Navodimo izmjene Zakona o obveznim odnosima /Odsjek 9/ čl. 579-589.

  • Izmjene u nazivu Ugovora

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU /UZ ISTOVREMENI PRIJENOS IMOVINE

Nije jednakoUGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU /UZ PRIJENOS IMOVINE NAKON SMRTI

Osnovna razlika između ovih ugovora odnosi se na trenutak prijenosa imovine na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju imovina primatelja uzdržavanja prelazi na davatelja uzdržavanja za vrijeme života primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o doživotnom uzdržavanju u trenutku njegove smrti.

Da li će navedene izmjene naziva ugovora u praksi donijeti bitno poboljšanje informiranosti  ugovornih strana, ostaje da vidimo. Naime, starije osobe uslijed straha ili pravne neukosti mogu ponovo zaključiti da se radi o sličnim ili gotovo istim ugovorima, jer i sami nazivi ugovora, priznali ili ne, teže su čitljivi i možda predugački za tu vrstu populacije.

  • Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju osnovan je radi provedbe zakonskog ograničenja sklapanja ugovora. Naime, prema izmjenama zakona dopušteno je imati istovremeno sklopljene ugovore o doživotnom uzdržavanju i ugovore o dosmrtnom uzdržavanju s maksimalno 3 primatelja uzdržavanja./ čl. 580 st. 1 i st.2 Zakona o obveznim odnosima/. Ugovor sklopljen protivno ovoj odredbi je NIŠTETAN.

Time se uvodi obveza ovlaštene osobe da prije ovjere ili sastavljanja ugovora provjeri broj primatelja uzdržavanja s kojima davatelj uzdržavanja ima sklopljene ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Registar se vodi pri Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, a u njega se unose podaci o sklopljenim, izmijenjenim i raskinutim ugovorima, kao i podaci o sudskim postupcima koji se pokreću radi utvrđenja ništetnosti, poništenja ili raskida ugovora.

Navedenom zakonskom izmjenom željelo se spriječiti pojavu „profesionalnih uzdržavatelja“ kojima je to nažalost postao biznis, a riječ je o najčešće koristoljubivim pojedincima koji su sklapali veći broj ugovora, a pri tome nisu ispunjavali ugovorne obveze kao davatelj uzdržavanja, već su cilj imali stjecanje vrijedne imovine na štetu primatelja uzdržavanja.

Važno je napomenuti kako nova odredba Zakona neće imati nikakav utjecaj na saniranje postojećih situacija u kojima davatelj uzdržavanja ima sklopljeno više od tri ugovora jer nova odredba primjenjuje se samo na novosklopljene ugovore tj. nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima.

Postavlja se pitanje da li nam to daje prostora da se davatelji uzdržavanja drugačije organiziraju, tj. stvaraju grupe povezanih pojedinaca/supružnika, braće, sestara, rođaka, osoba od povjerenja/ te kao grupa sklapaju veliki broj ugovora , a da se pri tome formalno pridržavaju zakonskog ograničenja.

  • Dodatni instrumenti zaštite

  • Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju u zemljišnoj knjizi /za nekretninu/ odnosno javnom upisniku /za pokretninu ili pravo/

Zakonskim izmjenama predviđena je obveza javnog bilježnika pred kojim se ugovor o doživotnom uzdržavanju sklapa da taj ugovor dostavi zemljišnoknjižnom sudu koji će upisati zabilježbu ugovora u zemljišnu knjigu, a u slučaju kada su predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju pokretnine ili prava, ugovor se dostavlja tijelu koje vodi javni upisnik, u svrhu upisa zabilježbe.

  • Obveza osnivanja služnosti stanovanja

Propisivanjem odredbi o osnivanju služnosti onemogućuje se zlouporaba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, odnosno osigurava se da osoba koja traži uzdržavanje može stanovati u nekretnini do svoje smrti.

Uz to, primatelj uzdržavanja u slučaju kada daje nekretninu, može odrediti da se u njegovu korist na njoj osnuje stvarni teret uzdržavanja.

Time se uvodi dodatni instrument zaštite primatelja uzdržavanja, ukoliko davatelj uzdržavanja ne poštuje ugovor i ne uzdržava osobu.

Navedeno zakonsko rješenje je dobro i korisno u svrhu zaštite primatelja uzdržavanja.

  • Pravna pouka ugovarateljima

Ovo zakonskom odredbom čl. 580 st. 5 propisana je obveza da prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora ovlaštena osoba ugovarateljima pročita ugovor te ih razumljivim i jasnim riječima upozori na prava i obveze koje proizlaze iz ugovora. Isto tako ovlaštena osoba mora pri tome provjeriti neposrednim opažanjem da li su obje ugovorne strane razumjele prava i obveze.

Osim spomenute pouke, Zakonom se propisuje i nužni sadržaj ugovora kao dodatni instrument zaštite. Kako bi se precizno definirala prava i obveze koje zadovoljavaju konkretne potrebe stranaka,  u ugovoru mora biti jasno definirano mjesto stanovanja primatelja uzdržavanja te obveza prehrane, njege i brige o njegovom zdravlju.

Dodatni instrumenti zaštite uvode se radi jačanja mehanizama sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom uzdržavanju.

  • Hitnost postupka

Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku propisuju se hitnima svi postupci koji se vode radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i radi poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.
Ovim će se izmjenama ubrzati postupci izmjene, raskida, utvrđenja ništetnosti i poništenja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Hoće li ovi postupci u praksi biti hitni ovisi o subjektivnim i objektivnim mogućnostima konkretnog suda, tj. sudca. Brojni drugi postupci kao npr. obiteljsko, radno definirani kao hitni postupci pa traju godinama. Postoji bojazan da ovo bude više deklaratorna odredba, tj. samo napomena sudu.

Zaključak:

Shodno svim navedenim novinama ostaje Nam da u praksi vidimo kako će se one provoditi i da li će postići namjeravani cilj. PGP Sisak će i nadalje biti involviran u problematiku ugovornog uzdržavanja kroz projekte koje provodi , a tiču se starije i nemoćne populacije.

Svi zajedno dužni smo i nadalje podizati  razinu informiranosti osoba treće životne dobi o prednostima i manama sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju vezano za ispunjavanje ugovornih obaveza, te značenju i pravnim posljedicama tih ugovora.

PRAVNA INFORMACIJA I PRAVNO SAVJETOVANJE PREVENTIVA ZLOUPORABE UGOVORA O DOSMRTNOM I UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU; TE SMANJENJA NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA!!!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button