Blog

Slučaj stambenog zbrinjavanja od 2001. do 2020. koji završava spornom obvezom plaćanja poreza na promet nekretnina

Postupak realizacije prava na stambeno zbrinjavanje

Stranka S.S. zatražila je pomoć našeg ureda 2008.g. Povratnik je u RH i prije rata živio je u mjestu Gornjem.  U ratu je njegova kuća oštećena s procjenom 4. kategorije oštećenja. Podnio je zahtjev za obnovu 2001.godine, a ostvario ga 24.3.2003.g. Tražio je prelokaciju obnove na način da mu se dodijeli druga kuća ekvivalentna njegovoj imovini. Dobio je smještaj u mjestu Donjem u kući koja je otkupljena od strane države. Uselio u kuću u 10.mjesecu 2007.godine, iako ima zapisnik o primopredaji od 5.2.2007.godine, jer  kuća nije bila useljiva, te je  uselio  nakon što je izvršio nužne popravke i ulaganja.

Dopisom APN-a od 25.3.2008.godine poziva ga se na plaćanje iznosa od 128.000,00 kn na ime razlike u vrijednosti njegove imovine i vrijednosti kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koju je dobio u zamjenu.

Stranka je godinama čekala rješavanje stambenog pitanja, ulagala u objekt koji joj je dodijeljen na privremeno korištenje i smatra tu kuću trajnim stambenim rješenjem za svoju obitelj, ali objektivno nije u mogućnosti platiti traženu razliku u cijeni.

Nakon godina borbe u pokušajima realizacije stambenog zbrinjavanja zamjenom neobnovljene obiteljske kuće za kuću u državnom vlasništvu,  2019.g. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i S.S. sklapaju Ugovor o zamjeni nekretnina kojim je S.S stekao pravo upisa vlasništva na objektu u mjestu Donjem, a RH pravo upisa na neobnovljenoj kući u mjestu Gornjem, dok ugovorne strane nemaju nikakvih međusobnih potraživanja.

Na ovaj način naša stranka S.S. je stambeno zbrinuta.

UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA

Člankom 68.a Zakona o obnovi (NN 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19)

propisano je da korisnik prava na obnovu kojemu je izvršnim rješenjem utvrđeno to pravo, na temelju vlastitog zahtjeva ili suglasnosti, Republika Hrvatska može u zamjenu za neobnovljenu obiteljsku kuću ili stan dati drugu odgovarajuću kuću ili stan u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ugovor o zamjeni sklapaju korisnik obnove i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Ugovor o zamjeni koji je sklopljen između S.S. i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklopljen je temeljem gore navedenog članka.

Ovaj ugovor potvrdilo je Državno odvjetništvo kao valjani pravni posao između RH i stranke te time nedvojbeno potvrdilo da nema međusobnih potraživanja između ugovaratelja.

PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA U UPRAVNOM POSTUPKU

Porezna uprava, područni ured Sisak 15. svibnja 2019.g. utvrđuje poreznu osnovicu u visini od 87.000,00kn za obračun poreza na promet nekretnina stjecatelju S.S. temeljem ugovora o zamjeni nekretnina sa RH., a što je prema ugovoru o zamjeni nekretnina vrijednost nekretnine u vlasništvu RH.

Smatrajući da se u ovom slučaju radi o stjecanju nekretnine u postupku stambenog zbrinjavanja temeljem  Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, te da odredba čl.15.st.1.toč.2. Zakona o porezu na promet nekretnina oslobađa stjecatelja porezne obveze ukoliko se nekretnina stječe radi odštete ili drugih razloga u vezi Domovinskog rata, podnosimo žalbu Samostalnom sektoru za drugostupanjski postupak, Ministarstva financija.

Rješenjem od 16. ožujka 2020.g. odbija se žalba i potvrđuje porezna obveza uz obrazloženje s pozivom na odredbu čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina napominjući da se taj porez plaća u svim slučajevima i temeljem svih pravnih poslova kojima su ostvareni elementi prometa nekretnina pa tako i stjecanje temeljem Ugovora o zamjeni nekretnina.

Nadalje, navode kako nema mjesta primjeni čl.15.st.1.toč.2. Zakona o porezu na promet nekretnina budući ovdje nije riječ o darovanju nekretnine već o zamjeni.

PGP smatra kako je u ovom članku nedvojben već i sam naslov koji glasi „Porezno oslobođenje pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade“. Dakle, Ugovor o zamjeni ima se tumačiti kao drugo stjecanje bez naknade temeljem kojeg je S.S., dobio nekretninu bez naknade radi odštete proizašle iz Domovinskog rata.

Ovo potonje je ključno za predmet S.S. 

POSTUPAK PRED SUDOM

Mjesno nadležnom Upravnom sudu u Zagrebu podnosimo tužbu tužitelja S.S. protiv II stupanjskog rješenja Ministarstva financija s tužbenim zahtjevom poništenja rješenja kojim se utvrđuje porezna obveza jer se radi o postupku stjecanja nekretnine temeljem odredbi Zakona o obnovi, ali i podredno ne manje bitno Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Mjerodavni zakon, odredbom čl. 48 stavlja van snage odredbe propisa o porezu na promet nekretnina i propisuje:“…porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u vlasništvu RH u svrhu stambenog zbrinjavanja…“

Također, iznosimo i prigovor nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja u pogledu visine porezne osnovice jer Ugovor o zamjeni nekretnina sadrži odredbu „ugovorne strane nemaju međusobnih potraživanja“, a predmetni ugovor potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo Republike Hrvatske te smo stoga mišljenja da je postupanje nadležne Porezne uprave protuzakonito jer porezna obveza nikada nije nastala.

Zaključno, smatramo da se u ovom slučaju ima primijeniti Zakon o obnovi i Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, članak 48.st.1. koji propisuje da iznimno od odredbi propisa o porezu na promet nekretnina, porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu stambenog zbrinjavanja ako imaju prebivalište na adresi nekretnine koju stječu.

Nedvojbeno je kako Ugovor o zamjeni nekretnina koji je sklopio S.S. s RH proizlazi iz obnove odnosno stambenog zbrinjavanja gdje oba instituta predviđaju porezno oslobođenje.

Dakle, vezano za ovaj predmet čekamo odluku Upravnog suda u Zagrebu te se nadamo usvajanju tužbenog zahtjeva. U upravni spor smo krenuli upravo iz razloga jer smo već imali dva slična predmeta, u kojima su stranke oslobođene od plaćanja poreza na promet nekretnina, ali u drugostupanjskom postupku povodom žalbe.

 

Slične objave

Back to top button