Suradnja s Pravnom klinikom

Dana 19. studenog 2010. godine Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i PGP Sisak sklopili su okvirni sporazum o suradnji. Cilj suradnje je kroz izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju konkretnih predmeta studentima polaznicima Pravne klinike omogućiti stjecanje neposrednog iskustva o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, produbljivanje znanja o primjeni pravnih pravila u praksi te stjecanje praktičnih vještina. Cilj je suradnje i da se doprinese sustavu pružanja besplatne pravne pomoći, kao i poboljšanju istog.

Ispis