BPP

Projekt građanskih prava Sisak je nevladina udruga koja pruža besplatnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći NN 143/13 98/19. Projekt građanskih prava Sisak pruža primarnu pravnu pomoć. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici. Primarnu pravnu pomoć možete ostvariti izravnim obraćanjem udrugama i Pravnim klinikama Pravnih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a sekundarnu podnošenjem zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć Upravnom odjelu u Vašoj županiji.

KORISNICI PRAVNE POMOĆI SU:

 • hrvatski državljani
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku
 • stranci pod privremenom zaštitom
 • stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku
 • tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

 

PRIMARNA PRAVNA POMOĆ OBUHVAĆA:

 • opću pravnu informaciju u svim pravnim područjima
 • pravni savjet u svim pravnim područjima
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

BESPLATNU PRAVNU POMOĆ MOŽE SE OSTVARITI ako:

 • podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
 • podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • podneseni zahtjev nije očito neosnovan i
 • SU materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.
SEKUNDARNA  PRAVNA POMOĆ OBUHVAĆA:

 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora
 • oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ ODNOSI SE NA:

 • stvarna prava, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 • radne odnose
 • obiteljske odnose, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 • ovršne postupke i postupke osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona može odobriti pravna pomoć
 • mirno rješenje spora
 • iznimno, na sve ostale upravne i građanske sudske postupke kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

 

Dokumenti za BPP:

Obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (Obrazac ZOSPP)

Obrazac izričite pisane suglasnosti (Obrazac ZOSPP-S)

Posebna pravna pomoć pruža se vezano za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u postupku pred Ustavnim sudom, zaštita prava na suđenje u razumnom roku te zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda pred Europskim sudom za ljudska prava.

Ispis