BlogPlatforma 044 (2021)

338 DANA ČEKAMO POČETAK OBNOVE BANIJE, A JOŠ NAS SAMO 29 DANA DIJELI OD PRVE OBLJETNICE RAZORNOG POTRESA!

ZAKON O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

NN 102/2010/21117/21

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije stupio je na snagu 30.10.2021. godine. (dalje: Zakon o obnovi, NN 117/2021).

Ovim izmjenama prethodila je zajednička inicijativa Zaklade Solidarna te PGP-a Sisak, Zaklade Zamah, Centra za mirovne studije, Mreže mladih Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Srpskog narodnog vijeća usmjerena prema Vladi Republike Hrvatske za izmjenom zakonske regulative usmjerene na legalizaciju stambenih i gospodarskih objekata na potresom stradalim područjima Sisačko – moslavačke županije i ostalih županija koju je Zakon o obnovi prije svojih izmjena propisivao kao uvjet obnove.

Naime, prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, rok za podnošenja zahtjeva za legalizaciju bio je prekluzivan do 30.6.2018. godine. To znači da svi građani na potresom pogođenom području koji nisu podnijeli zahtjeve do nastupa toga roka nisu mogli legalizirati svoje nekretnine po tzv. povlaštenim uvjetima koje je taj zakon propisivao.

Izmjenama i dopunama Zakona o obnovi odredba o uvjetovanju legalizacije brisana je iz zakona te je sada država omogućila ubrzanje procesa obnove i za nepostojeće zgrade na način da iste mogu u obnovu osim u slučaju da se radi o zgradama koje se ne mogu ozakoniti.

Sada je čl. 27. st.3. propisano:

Na temelju ovoga Zakona, zamjenska obiteljska kuća gradi se i kada se na temelju ovoga Zakona uklanja uništena obiteljska kuća koja se ne smatra postojećom i za čije ozakonjenje nije podnesen zahtjev za ozakonjenje u roku propisanom posebnim zakonom, i to:

– ako se ne radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17., 14/19.) i

– ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika.

 

Nadalje, novim Zakonom o obnovi građani s područja županija koje zakon pokriva podnose zahtjeve za obnovu, uklanjanje, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za obnovu i umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće te o tim zahtjevima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi odluke na temelju kojih su Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Fond za obnovu nadležni za provedbu tih odluka. Pravo na privremeni smještaj također je uređeno ovim zakonom na način da su jedinice lokalne odnosno područne regionalne samouprave dužne osigurati privremeni smještaj vlasnicima koje čekaju obnovu zgrade ili završetak građenja zamjenske obiteljske kuće pod uvjetom da nisu vlasnici druge useljive nekretnine. Zaštićenim najmoprimcima također se isto treba osigurati ako se nekretnine uklanjaju ili nisu podobne za život.

Važno je istaknuti da je ubrzan proces obnove na način da je država oslobodila građane sufinanciranja troškova konstrukcijske obnove koje će sada sufinancirati sama država i jedinica lokalne i područne regionalne samouprave u omjeru 80% – 20%, dok će za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije na kojem je proglašena katastrofa, obnovu u stopostotnom iznosu financirati država. Obzirom kako sufinanciranje nisu više obvezni osigurati vlasnici i suvlasnici ovim izmjenama brisane su odredbe koje su propisivale založno pravo na nekretninama u korist Republike Hrvatske do osiguranja potrebnih sredstava za koje se teretilo vlasnike ili suvlasnike.

Drugo važno pojednostavljenje očituje se u modelu uklanjanja zgrada opasnih po život gdje se do sada tražilo davanje suglasnosti svih suvlasnika. Sada izmjena predviđa uklanjanje bez suglasnosti vlasnika ili suvlasnika o čemu građevinski inspektor donosi rješenje koje se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Državnog inspektorata.

U pogledu višestambenih zgrada, stambeno – poslovnih zgrada ili poslovnih zgrada izmjena je donijela mogućnost predfinanciranja troškova konstrukcijske obnove. Novčana pomoć isplaćuje se prije početka obnove, tijekom obnove ili nakon dovršene obnove na račun obvezne pričuve te je upravitelj zgrade odgovoran za namjensko trošenje sredstava.

Zakonom je uređena i novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće. Vlasnik odnosno suvlasnici uništene obiteljske kuće uklonjene na temelju zakona mogu tražiti isplatu  novčane pomoći za opravdane troškove koja ne može biti veća od procijenjene građevinske vrijednosti kuće. Iznos novčane pomoći nakon završene gradnje odnosno prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima određuje Ministarstvo. Zamjenska obiteljska kuće umjesto koje je zatražena novčana pomoć ne gradi se na temelju zakona.

Što se tiče upravnog postupanja važno je reći da se rješenje o obnovi donosi na kraju samog procesa obnove dakle po njegovom završetku te da sam proces obnove po ovom zakonu započinje odlukom o obnovi kojom je sada pojednostavljen proces početka obnove.

Kao i svaki zakon i ovaj zakon ima svoje podzakonske propise. Tako je sadašnjom odredbom čl. 42 Zakona o obnovi propisana obveza donošenja Pravilnika kojim će se urediti pravila o postupku nabave robe, usluga i radova radi sklapanja ugovora o nabavi robe, radova ili usluga. Dakle, riječ je o javnoj nabavi. Pravilnik o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove stavljen je na e-savjetovanje 5. studenog 2021. godine. Ovdje ćemo spomenuti najdiskutabilniju odredbu čl.3. prijedloga Pravilnika koja u st.1., propisivala:

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana planom nabave iznosi manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna. Sudionici mogu Poziv na dostavu ponude uputiti na adresu najmanje jednog gospodarskog subjekta putem elektroničke pošte.

Dakle, iako je zamišljeno da se Pravilnik bori protiv koruptivnih procesa ova odredba sama po sebi davala je naslutiti da će se nabava roba, usluga i radova odvijati na način da proizvodi teške povrede tržišnog natjecanja.

Pravilnik je stupio na snagu 24. studenog 2021. te je odredba čl. 3st.1. Pravilnika izmijenjena u odredbu čl. 5.st.1. sadašnjeg Pravilnika te sada Naručitelj primjenjuje svoj interni akt uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Drugi podzakonski propis koji trebamo spomenuti je Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije koja je stupila na snagu 10. rujna 2021. godine. Ovim Programom utvrđuju se mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, na području koje pokriva zakon. Također, rokovi za predaju zahtjeva za obnovu propisani su programom mjera kao i uvjeti, rokovi i načini isplate novčane pomoći. Nadodajemo kako je obnova zgrada javne namjene najvećim dijelom obuhvaćena ovim dokumentom.

Treći podzakonski propis čije donošenje kasni i nije u skladu s novim zakonom o obnovi je Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrada i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke i Karlovačke županije. Pravilnik istog naziva donesen je za područja koja pokriva  Zakon o obnovi (NN 102/2020) i na snazi je od 17.11.2020. Međutim, on nije doživio svoje izmjene i dopune, a to znači da čekamo da se udovolji čl. 41 Prijelaznih i završnih odredbi (NN 117/2021) novog zakona o obnovi kako bi se isti mogao primijeniti i na Sisačko – moslavačku i Karlovačku županiju. Nadodajemo kako je Pravilnik kojeg čekamo u vezi s čl. 30 novog zakona odnosno vezan je na odredbu o projektu za građenje zamjenske obiteljske kuće.

Financiranje najamnine regulirano je Izmjenama i dopunama Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke i Karlovačke županije (NN 17/2021, NN 65/2021) rok za financiranje najma se produžuje do 17. lipnja 2022. godine odnosno do obnove oštećene nekretnine, revizije stupnja oštećenja ili do eventualnog smještaja u stan u državnom vlasništvu dok je rok za podnošenje zahtjeva po otvorenom javnom pozivu 31. prosinac 2021. godine. Samcu se financira najam stana površine do 35 m2, te dodatnih 10m2 po osobi. Cijena iznosi 70,00 kuna po metru kvadratnom. Nekretnina mora imati oznaku N1 neuporabljivo ili  N2 neuporabljivo zbog oštećenja.

PGP Sisak pruža pravnu pomoć na potresom pogođenom području te smo do danas pravnu pomoć pružili ­­208 stranaka. U Sisku postoji 11 kontejnerskih naselja, u Petrinji 3 i u Glini 1 kontejnersko naselje u kojima je smješteno potresom pogođeno stanovništvo.

Prema podacima resornog ministarstva ukupno je do danas zaprimljen 9.481 zahtjev za obnovom i 7.858 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom a uklonjena su 443 objekta koji su prijetili sigurnosti. Radovi nekonstrukcijske obnove završeni su na 798 objekata, u tijeku su radovi na 612 kuća. Mi konstatiramo da zaključno s 26. studenim 2021. godine niti jedan objekt nije obnovljen sukladno Zakonu o obnovi.

Za stanove i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koje su dodijeljene kroz stambeno zbrinjavanje na potresom pogođenom području ne zna se procedura obnove i kada bi ona eventualno trebala uslijediti dok se ukupna šteta na potresom pogođenom području procjenjuje na 128 milijardi kuna.

Stalnom prisutnošću na terenu ustvrdili smo:

  • Nužnost alokacije dodatnih sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći udrugama pružateljicama koje djeluju na terenu od strane Ministarstva pravosuđa i uprave kako bi se građanima osigurala savjetodavna podrška kako u pripremi zahtjeva te prikupljanju tehničke dokumentacije, tako i tijekom postupka obnove i svih vezanih postupaka.
  • Držimo kako imovinsko-pravni odnosi nisu regulirani ovim novim izmjenama, te nisu riješeni jer se i nadalje zahtijevaju dokazi te provođenje postupaka na sudu koji traju dugo, a isti odnosi ne smiju biti prepreka obnovi,
  • Predmetni Zakon i nadalje će sadržavati nedorečenosti i neće postići svoju svrhu – olakšati stradalnicima put do obnove svojih uništenih objekata u što žurnijem roku, a što bi trebalo uključivati i dvorišne gospodarske objekte, poput staja i slično, jer je isto neophodno za održivu obnovu, posebice na ruralnim područjima,
  • Fokus rada PGP Sisak vezano za postpotresnu obnovu u narednom periodu bit će praćenje provedbe Zakona i podzakonskih propisa u praksi, te upoznavanje državnih tijela s cjelokupnom problematikom, jer do danas obnova zapravo nije krenula.

 

Zakonski i podzakonski propisi:

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2004.html

  1. Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_99_1783.html

  1. Pravilnik o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove,

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_126_2146.html

  1. Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području grada Zagreba, Krapinsko – zagorske, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke i Karlovačke županije.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_315.html

 

 

U Sisku, 26.11.2021.

PGP Sisak

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Slične objave

Back to top button